Công Việc Khác

1 TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ và 1 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Toàn Thời Gian