Contact

Send Message

To contact this candidate email hoaingo.nh3a2@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

– Mục tiêu ngắn hạn:Tìm được môi trường làm việc mới phù hợp, với những kiến thức và kinh nghiệm có được về công việc đã làm. Tôi mong muốn rằng sẽ đóng góp trong sự phát triển của công ty trong tương lai.
– Mục tiêu dài hạn: Trở thành nhân viên nồng cốt tại quý Công Ty, cùng công ty phát triển bền vững.