Photo

Nguyễn Thị Vũ Trinh Quản trị kinh doanh

Hành chính nhân sự CV-_NGUYEN-THI-VU-TRINH-1.pdf
Contact

Send Message

To contact this candidate email nguyenvutrinhnvt@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Ứng tuyển nhân viên hành chính