Contact

Send Message

To contact this candidate email Luyen.nguyen.37@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Tôi từng làm môi trường dịch vụ và tự nhận thấy khả năng giao tiếp, linh hoạt trong cách ứng xử. Là 1 con người có trách nhiệm trong công việc.