Contact

Send Message

To contact this candidate email hoangkimdhtd7b@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Vị trí dự tuyển:  KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Experience

24/05/2016- đến nay Giao Dịch Viên at Nhân Viên ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam -CN QUẢNG NGÃI