Photo

Tạ Nhi Kế toán bán hàng

Quảng Ngãi, Việt Nam
Contact

Send Message

To contact this candidate email k16tathilinhnhi@tckt.edu.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

E học ngành quản trị kinh doanh, thành thạo các kỹ năng trên máy tính như word, excel