Contact

Send Message

To contact this candidate email truonghongnhat76@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Tôi mong muốn được ứng tuyển vào vị trí cán bộ kỹ thuật hiện trường. với kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tôi đảm bảo sẽ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ