Photo

Tạ Nhi Nhân viên tư vấn

Quảng Ngãi, Việt Nam
Contact

Send Message

To contact this candidate email k16tathilinhnhi@tckt.edu.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Em học ngành quản trị kinh doanh, có kinh nghiệm bán hàng