Candidate Skill: Lãnh đạo ; Thích ứng với môi trường làm việc nhanh ; Quản lý thời gian (5 năm)