Candidate Skill: - Sử dụng cơ bản AUTOCAD. - Sử dụng cơ bản REVIT. - Thành thạo các phần mềm dự toán GXD