Candidate Skill: Tổ chức thi công. triển khai bản vẽ thi công. kiểm tra giam sát ăn toàn lao động. làm hồ sơ nghiệm thu